تیم دنیته
مدیر عامل : آقای محمدرضا عباسی دستجردی
مدیر تامین : آقای علیرضا عباسی دستجردی
مدیر فروش : خانم آرمان
مدیر مالی : آقای حیدری
مدیر انبار : آقای افتخاری
مدیر it : آقای فلاحی